Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

Mire vonatkozik ez a Szabályzat?

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) kiterjed a Soós Eszter Petronella egyéni vállalkozó által működtetett www.franciapolitika.com, www.sooseszter.com, a www.franciacsok.hu oldalakra, továbbá minden, ezen domainek alatt a jövőben esetlegesen létrejövő további aldomainre (a továbbiakban: Oldalak) és azok Felhasználóira, valamint a vállalkozás ügyfeleire és partnereire.

Mi ennek a Szabályzatnak a lényege RÖVIDEN?

 • Személyes adatokat csak törvényi szabályozásnak megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Ha a részletekre kíváncsi, alább tételesen elmondjuk, mikor, miért, milyen adatait kezeljük.

 • Adatai biztonságát megőrizzük, illetéktelen harmadik félnek – az itt kifejezetten megjelölt Adatfeldolgozókon túl és a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – senki másnak nem adjuk át őket.

 • Reklámot akkor küldünk Önnek, ha ehhez kifejezetten hozzájárult.

 • Ha felvilágosítást szeretne arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről, vagy adatait töröltetni szeretné, kérjük, mielőbb lépjen velünk kapcsolatba az info(-at-)sooseszter(-dot-)com címen!

Milyen alapon kezelik az adataimat? Általános tájékoztatók, jogalap

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk a 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) 20. § (1) szerinti önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek minősül. Az adatkezelés kizárólag a felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes webes látogatásán, illetve önkéntes feliratkozásán (adatmegadásán) alapul, az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével:

 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)

Az Oldalak látogatásával és használatával Ön – a Felhasználó – hozzájárul bizonyos adatai kezeléséhez az alábbiak szerint. Kérjük, amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, ne használja az Oldalakat, ne kommentáljon, ne adja meg személyes adatait, illetve törölje böngészőjéből a sütiket (cookie-kat)!

Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 6. § értelmében

(1) személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Az Info tv. 20. § (4) bekezdése vonatkozik Oldalainkra is, mely szerint

(4) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

A fentiek nem vonatkoznak a gazdasági reklámot tartalmazó Hírlevél-szolgáltatásra, valamint a kontakt-formulán megadott személyes adatokra. E szolgáltatások jogszerű igénybe vételéhez az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása szükséges.

Mi mit jelent? Fogalommeghatározások

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. §-ában található értelmező rendelkezések / fogalommeghatározások közül a következőket alkalmazzuk a jelen Szabályzatban:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

9. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

10. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

11. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

12. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

13. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

14. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Harmadik felek

Tájékoztatjuk, hogy az Info tv. 8. §-a értelmében

(1) Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek az 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és – a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Hogyan módosítják az Adatvédelmi Szabályzatot?

Soós Eszter Petronella E.V. a jelen Szabályzat esetleges módosításait is a jelen oldalon (www.franciapolitika.com/adatvedelmi-tajekoztato-es-szabalyzat) teszi közzé. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze e Szabályzatot és annak módosításait!

Ki az adatkezelő?

Az adatkezelő személye:

Soós Eszter Petronella E.V.
1139 Budapest, Frangepán utca 27. I/4.
Adószám: 60036865-1-41
Okmányirodai azonosító: 17710896
Szakképzettség: politológus (ELTE, Magyarország, 2009)

NAIH-azonosítók (adatkezelési azonosítók):
NAIH-105202/2016: direkt marketing a www.sooseszter.com oldalon és aldomainjein. Vegyesen marketing és sales célú, illetve tájékoztató hírlevelek küldése a feliratkozottaknak.
NAIH-105203/2016: beérkező üzenetek kezelése. Médiakapcsolatok, ügyfélérdeklődés fogadása, levelezés érdeklődőkkel, ajánlatkérések teljesítése.

Soós Eszter Petronella egyéni vállalkozón (továbbiakban: az Adatkezelőn) kívül a kezelt adatokat csak azok az Adatfeldolgozók ismerhetik meg, amelyek a jelen Szabályzatban nevesítve megjelölésre kerülnek. Adatbiztonsági okokból Soós Eszter Petronella E.V.  adatkezelőként törekszik arra, hogy munkavállalói a lehető legkisebb mértékben férjenek hozzá az itt részletezett adatállományokhoz.

Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, így azokhoz illetéktelen harmadik személyek soha nem jutnak hozzá.

Milyen adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim vannak?

Az Oldalak Felhasználójának bármikor joga van tájékoztatást kérni arról, hogy Adatkezelő róla milyen adatokat kezel.

A tájékoztatást Adatkezelő azonnal megadja. Felhasználó tiltakozására Adatkezelő legfeljebb 15, személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére irányuló kérésére legfeljebb 25 napon belül reagál.

Személyes adatainak biztonsága fontos számunkra, ezért amennyiben ilyen irányú kérése vagy kérdése van, kérjük, üzenetét haladéktalanul juttassa el az info(-at-)sooseszter(-dot-)com címre!

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszával

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., +36(1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu), illetve

 • az Info tv. 22. §. szerinti rendben bírósághoz is fordulhat (a pert Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja).

Tisztelettel kérjük, mielőtt a Hatósághoz fordulna vagy perelne adatvédelmi jogai érvényesítése céljából, lépjen velünk közvetlenül kapcsolatba! Amennyiben az adatkezelés során hibát vétettünk, azt önként és haladéktalanul javítani fogjuk.

Milyen adataimat kezelik az Oldalak látogatásakor, a tárhely-szolgáltatás révén?

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: az Oldalak működtetését, a tárhely-szolgáltatást, valamint az e-mail szolgáltatást külső szolgáltató biztosítja, aki így adattárolásban és feldolgozásban is részt vehet (felhasználónevek létrehozásakor például elvben a külső szolgáltató hozzáférhet a regisztrált felhasználók adatbázisához, valamint felhasználói tartalmakat, például hozzászólásokat is láthat, a gyakorlatban azonban közvetlenül nem dolgozik velük).

Amennyiben oldalainkon kommentál, rögzítésre került az IP-címe is, melyet kizárólag a spam-hozzászólások kiszűrésére használunk. Regisztráció és kommentelés esetén a számítógépére cookie-k (sütik) kerülhetnek a későbbi belépés és kommentelés megkönnyítése érdekében. Ezektől könnyen megszabadulhat, ha törli a böngészője cache-ét, illetve ha olyan beállításokat használ, amelyek a böngésző minden bezárásakor törlik a sütiket.

2. Az érintettek köre: a www.franciapolitika.com, a www.sooseszter.com, a www.franciacsok.hu, és ezek aldomainjei minden látogatója és regisztrált felhasználói.

3. Az adatgyűjtés célja: a honlap működtetése, a működés technikai biztosítása. A szerverszolgáltatás technikai részleteiről és a vonatkozó biztonsági intézkedéseiről a szerver-szolgáltató az alábbi címén nyújt további felvilágosítást.

4. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó törlési kérelméig bezárólag, vagy a honlap meglátogatásától számított maximum öt év.

5. Az Oldalak működtetését, a szerver-szolgáltatást, valamint az e-mail szolgáltatást biztosítja, így az adatfeldolgozásban és tárolásban részt vesz:

Netboard Bt.
1115 Budapest
Kelenföldi út 20-28.
webmester@netboard.hu

Milyen adataimat kezelik a Google Analytics és a Statcounter rendszerein keresztül?

Mint minden weboldal, Oldalaink is alkalmaznak webanalitikai szolgáltatásokat a látogatottság mérése és elemzése, a látogatói viselkedés elemzése, a látogatók nyomon követése, valamint egy jobb felhasználói élmény teremtése céljából. Ehhez külső adatfeldolgozó partnerek közreműködését vesszük igénybe.

Az Oldalak látogatottságát (látogatottsági statisztikáit) a Google Analytics, illetve a Statcounter webanalitikai rendszerek szolgáltatásai segítségével készítjük el és elemezzük. A statisztikákban az egyes felhasználók egyedileg nem beazonosíthatók.

1. Az adatgyűjtés ténye és a kezelt adatok köre:

 • Látogató IP-címe

 • Látogató megközelítő földrajzi elhelyezkedése

 • Internet-szolgáltató neve

 • Látogatás időpontja, időtartama

 • Látogató böngészőjének és operációs rendszerének típusa

 • Belépő link (ahonnan a Felhasználó Oldalainkra érkezett)

 • Kilépő link (ahol és ahová a Felhasználó Oldalainkról távozott)

 • A felhasználó Oldalakon végzett tevékenysége (letöltések, oldalmegtekintések)

 • Amennyiben Felhasználó engedélyezte a sütik használatát, a rendszer rögzíti látogatása tényét. Ha visszatérő Felhasználó, és engedélyezte a sütik használatát, látogatásának adatait a rendszer összekapcsolja korábbi látogatásaival.

2. Az érintettek köre: a www.franciapolitika.com, a www.sooseszter.com, a www.franciacsok.hu, és ezek aldomainjei minden látogatója és regisztrált felhasználói.

3. Az adatgyűjtés célja: a látogatottság mérése és elemzése, a látogatói viselkedés elemzése, a látogatók nyomon követése, valamint egy jobb felhasználói élmény teremtése a látogatói viselkedés és igények mérése révén.

4. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó törlési kérelméig bezárólag, vagy a honlap meglátogatásától számított maximum öt év.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye: a webanalitikai szolgáltatásokat külső szolgáltatóktól vesszük igénybe. Adatfeldolgozó partnereink a következők:

Google Ireland,
Gordon House,
Barrow Street,
Dublin 4, Ireland

StatCounter
Guinness Enterprise Centre
Taylor’s Lane
Dublin 8, Ireland

6. A Google adatvédelmi irányelveiről Felhasználó az alábbi linken tájékozódhat: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

A Google Analytics specifikus adatvédelmi irányelveiről Felhasználó az alábbi linken tájékozódhat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

A Statcounter adatvédelmi irányelveiről Felhasználó az alábbi linken tájékozódhat: http://statcounter.com/about/legal/#privacy.

A Statcounter által használt cookie-policy-ről Felhasználó az alábbi linken tájékozódhat: http://statcounter.com/about/cookies/.

Milyen adataimat kezelik a Google Adsense rendszerein keresztül, amikor Google-reklámokat látok?

Oldalainkon a Google Adsense rendszere célzott reklámokat helyezhet el, melyek a Felhasználó böngésző beállításai, cookie-használata és -beállításai függvényében lokalizáltak, személyre szabottak is lehetnek.

1. Az adatkezelés ténye és a kezelt adatok köre (annak függvényében változhat, hogy a felhasználó be van-e a lépve a Google-fiókjába, amikor Oldalainkat böngészi):

 • Látogató IP-címe

 • Internet-szolgáltató neve

 • Látogató böngészőjének és operációs rendszerének típusa

 • Harmadik személyektől összegyűjtött cookie-k (sütik).

Ezekhez a személyes adatokhoz az Oldalak működtetője közvetlenül nem fér hozzá, azokat az 5. pontban jelölt adatkezelő kezeli.

A Google minden bizonnyal sütiket is elhelyezhet az Ön gépén. Amennyiben a Google-fiókjába be van lépve a látogatás időpontjában, elképzelhető, hogy a Google összeköti a sütikben található adatokat az Önről korábban gyűjtött adataival. A Google vonatkozó politikájáról itt olvashat: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/. Amennyiben tart ettől, a 6. pontban olvashat a megoldásról.

2. Az érintettek köre: a www.sooseszter.com és aldomainjei minden látogatója.

3. Az adatgyűjtés célja: célzott, személyre szabott, hely-, személy- vagy kontextusfüggő reklámelhelyezés.

4. Az adatkezelés időtartama: az adatokat a Google kezeli.

5. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személye:

Google Ireland,
Gordon House,
Barrow Street,
Dublin 4,
Írország

6. Az adatkezelés módja: cookie-k és webjelzők (web beaconok) alkalmazása. A célzott reklámelhelyezés a sütik fogadásának letiltásával megállítható. A sütik fogadása letiltható Felhasználó által a böngésző beállításai között, továbbá manuális törlésük is lehetséges. Letiltás esetén Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az Oldalak működése nem feltétlenül nyújt 100%-os böngészési élményt, szolgáltatást. Felhasználó az „Oké, értettem”, illetve az „Okay, got it!” feliratra kattintással hozzájárul a sütik használatához.

7. A Google általános adatvédelmi irányelveiről bővebben az alábbi címen olvashat: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Milyen adataimat kezelik, ha ajánlatot kérek vagy kitöltöm a kapcsolatfelvételi formulát?

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: amennyiben Felhasználó a kontakt-formulán (http://www.sooseszter.com/contact/) keresztül lép kapcsolatba az Adatkezelővel, a rendszer a következő adatokat továbbítja Adatkezelőnek:

 • Név

 • E-mail cím

 • Küldő IP-cím és host oldal

 • Küldő által alkalmazott böngésző, platform, operációs rendszer.

2. Az érintettek köre: az Adatkezelővel a kontakt-formulán (http://www.sooseszter.com/contact/) keresztül kapcsolatba lépők.

3. Az adatkezelés célja és módja: a nevet a beazonosíthatóság, az e-mailcímet a válasz megadása, ajánlat küldése céljára kérjük. A külső IP-cím és a host oldal rögzítése, valamint a használt böngésző, platform és operációs rendszer rögzítése a visszaélések elkerülése és a rosszindulatú támadások kivédése céljából, technikai okokból történik.

4. Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye: a @sooseszter.com végű e-mailek szolgáltatását és hosting-szolgáltatását (közvetlenül vagy átirányítás révén) külső szolgáltató biztosítja, így a küldött adatokhoz az Adatkezelőn kívül elvben szintén hozzáférhet az alábbi három külső szolgáltató (a gyakorlatban azonban nem valószínű, hogy közvetlen kapcsolatba kerülnek az Ön üzeneteivel):

Netboard Bt.
1115 Budapest
Kelenföldi út 20-28.
webmester@netboard.hu

Yahoo! Inc.
701 First Avenue Sunnyvale,
CA 94089, USA.
www.yahoomail.com

Google Ireland,
Gordon House,
Barrow Street,
Dublin 4, Ireland

6. A Yahoo! Adatvédelmi irányelveiről Felhasználó az alábbi linken tájékozódhat: https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/index.htm.

A Google adatvédelmi irányelveiről Felhasználó az alábbi linken tájékozódhat: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Milyen adataimat kezelik, ha feliratkozom a Hírlevél-szolgáltatásra?

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (1) értelmében

ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Ezért amennyiben gazdasági reklámot is tartalmazó hírleveleinket szeretné megkapni, előzetes hozzájárulását kell kérnünk.

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 • Név (becenév)

 • E-mailcím

 • Feliratkozás időpontja

 • E-mail megnyitásának ténye

 • Külső linkre kattintás ténye

 • A használt operációs rendszer és platform jellege.

2. Az érintettek köre: a hírlevelekre feliratkozó természetes személyek.

3. Az adatgyűjtés célja és módja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-hírlevelek küldése az érdeklődők részére, az Oldalakon megjelenő frissítések küldése, továbbá kapcsolattartás a MailChimp hírlevélküldő szolgáltatás rendszerén keresztül.

A MailChimp a html formátumú levelekbe mérőkódot helyez el, melynek segítségével mérhető, hogy a címzettek megnyitották-e a leveleket, illetve a kapott levelekből mely külső linkekre kattintottak és milyen arányban. A megnyitásra, külső linkre kattintásra és az operációs rendszerre / platformra vonatkozó információkat aggregáltan, a fogyasztói igények megismerése, a hírlevél-kampányok hasznosabbá tétele, illetve célzott gazdasági reklám küldése céljából használjuk fel.

4. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó törlési kérelméig bezárólag, vagy a honlap meglátogatásától számított maximum öt év.

Tájékoztatjuk, hogy a Grt. értelmében „hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát az (5) bekezdésben meghatározott nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell”. Visszavonó nyilatkozatát a törvény értelmében Ön postai úton és e-mailben is elküldheti számunkra – azonban kérjük, hogy a gyors ügyintézés érdekében lehetőség szerint az info(-at-)sooseszter(-dot-)com címet használja!

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye:

Adatfeldolgozó partner neve, székhelye, internetes oldala:

The Rocket Science Group, LLC
512 Means St., Suite 404 Atlanta, Georgia, 30318, USA
www.mailchimp.com

6. A MailChimp adatvédelmi irányelveiről Felhasználó az alábbi oldalon tájékozódhat bővebben: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

A MailChimp EU-val kapcsolatos adatvédelmi politikájáról pedig itt olvashat frissítéseket: http://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-mailchimp-and-eu-safe-harbor.

7. Amennyiben Felhasználó szerződéses kapcsolatba kerül az Adatkezelővel, Felhasználó adatait – a szolgáltatás teljesítése érdekében és a szükséges, számviteli törvény által előírt mértékig – könyvviteli szolgáltatásokat nyújtó szerződéses partnerünk is láthatja. Ebben az esetben Felhasználó (az Ügyfél) külön adatvédelmi tájékoztatást kap.

Milyen adataimat kezelik, ha kommentelek?

Az Oldalakon a Facebook comment plugin szolgáltatását használjuk a kulturált kommentálás elősegítése érdekében. A kommentek moderálása során a 444.hu adatvédelmi nyilatkozatában kifejtett kommentelési szabályok szellemében járunk el.

1. Adatkezelés ténye, kezelt adatok köre:

 • Facebook-név

 • Facebook URL

2. Érintettek köre: a www.franciapolitika.com, a www.sooseszter.com, a www.franciacsok.hu, és ezek aldomainjei minden látogatója és regisztrált felhasználói.

3. Adatkezelés célja: a kulturált, „troll-mentes” vita elősegítése.

4. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó törlési kérelméig bezárólag, vagy a honlap meglátogatásától számított maximum öt év.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozó személye:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

6. A Facebook adatvédelmi irányelveiről Felhasználó az alábbi linken tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Milyen adataimat kezelhetik a Facebook- és a Google Adwords-szolgáltatások?

1. Adatkezelés ténye, kezelt adatok köre: Adatkezelő Google Adwords, illetve Facebook remarketing-kódokat (sütiket) helyezhet el Felhasználó számítógépén, amennyiben Felhasználó böngésző-beállításai ezt lehetővé teszik.

2. Érintettek köre: a www.franciapolitika.com, a www.sooseszter.com, a www.franciacsok.hu, és ezek aldomainjei minden látogatója és regisztrált felhasználói.

3. Adatkezelés célja és módja: személyre szabott hirdetések más weboldalakon történő megjelentetése.

Az Oldalak ún. “cookie”-kat (sütiket) használnak a fenti szolgáltatások végzése során, a felhasználói élmény javítása, illetve személyre szabott tartalom szolgáltatása céljából. A sütiket az Oldalak vagy a fenti szolgáltatásokért felelős partnerei helyezik el Felhasználó számítógépén a könnyebb böngészés (például korábbi beállítások visszatöltése) céljából.

A sütik fogadása letiltható Felhasználó által a böngésző beállításai között, illetve manuális törlésük is lehetséges. Letiltás esetén Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldalak működése nem feltétlenül nyújt 100%-os böngészési élményt, szolgáltatást. Felhasználó az „Oké, értettem”, illetve az „Okay, got it!” feliratra kattintással hozzájárul a sütik használatához.

4. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó törlési kérelméig bezárólag, vagy a honlap meglátogatásától számított maximum öt év.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatfeldolgozók személye:

Google Ireland,
Gordon House,
Barrow Street,
Dublin 4, Ireland

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland.

Hogy használják az Oldalak a cookie-kat, a sütiket?

Felhasználó az Oldalakon Facebook- és Twitter-pluginekkel, Like-gombokkal, illetve beágyazott Youtube videókkal találkozhat. Ezek a szolgáltatások gyakran helyeznek el sütiket a látogatók gépein, azzal a célzattal, hogy internetes viselkedésünket célzott reklámok elhelyezése é a felhasználói élmény javítása céljából kövessék.

A Facebook adatvédelmi irányelveiről bővebben itt olvashat: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

A Youtube adatédelmi irányelveiről bővebben itt olvashat: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.

A Twitter adatvédelmi irányelveiről bővebben itt olvashat: https://twitter.com/privacy?lang=en.

Az Oldalak maguk is ún. “cookie”-kat (sütiket) használnak a fenti szolgáltatások végzése során, a felhasználói élmény javítása, illetve személyre szabott tartalom szolgáltatása céljából. A sütiket az Oldalak vagy a fenti szolgáltatásokért felelős partnerei helyezik el Felhasználó számítógépén a könnyebb böngészés (például korábbi beállítások visszatöltése) céljából.

A sütik fogadása letiltható Felhasználó által a böngésző beállításai között, illetve manuális törlésük is lehetséges. Letiltás esetén Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldalak működése nem feltétlenül nyújt 100%-os böngészési élményt, szolgáltatást. Felhasználó az „Oké, értettem”, illetve az „Okay, got it!” feliratra kattintással hozzájárul a sütik használatához.

Névjegyek és ügyféladatok kezelése

Tájékoztatjuk, hogy vállalkozásunk a Hubspot CRM rendszerét használja.

 1. A kezelt adatok köre: név, e-mailcím, telefonszám, cégnév.

2. Adatkezelés célja: a vállalkozás ügyfelei és partnerei nyilvántartására, sales-folyamatainak kezelése és szolgáltatásai teljesítése érdekében

3. Az adatkezelés jogalapja: jogos üzleti érdek.

4. Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig.

5. Az adatfeldolgozó neve és címe:

HubSpot, Inc.,
25 First Street, 2nd Floor,
Cambridge, MA 02141
USA

Kommentek

Kommentek